Sager om magtanvendelse

Jeg er udpeget af Familieretshuset til at varetage sager efter Servicelovens §§ 127 og 129, stk. 1 og § 129a. Der er tale om et personligt hverv, der ikke kan overlades til andre.

Hvis en kommune indstiller,

  • at en person skal tilbageholdes i boligen mod den pågældendes vilje eller
  • at en person skal optages i et særligt botilbud efter Serviceloven og den pågældende enten modsætter sig flytningen eller mangler evnen til at give et informeret samtykke,

så skal kommunen sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sagen. Jeg er udpeget til at varetage sager herom i Region Hovedstaden.

Både afgørelser om tilbageholdelse i boligen og afgørelser om optagelse i et særligt botilbud uden samtykke (tvangsmæssig flytning) er nogle meget vidtgående indgreb i forhold til den enkelte borger og dennes selvbestemmelsesret. Det er derfor vigtigt, at der kun træffes afgørelse om sådanne indgreb, såfremt det er absolut påkrævet samt at hjælpen ikke kan gennemføres på anden måde og uden at der foretages et indgreb. Det er endvidere vigtigt, at sagerne belyses grundigt og at der indhentes udtalelser fra alle relevante parter, herunder den enkeltes læge, værgen, bostedet, familien, m.v.

At give et informeret samtykke betyder, at man skal forstå omfanget af det man samtykker i.

Man kan klage til Ankestyrelsen over Familieretshusets afgørelser inden 4 uger efter, at man har fået meddelelse om afgørelsen.

Skal vi tage en snak om, hvad jeg kan gøre for dig?

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.