Persondatapolitik

Efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven er vi forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om klienter, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

Advokat Dorthe Lauritzen indsamler, modtager og behandler i en række situationer personoplysninger.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Advokat Dorthe Lauritzen vil vedrørende langt hovedparten af kontoret aktiviteter være dataansvarlig. Vi kan dog også i nogle situationer handle som databehandler I sådanne tilfælde vil vi indgå en databehandleraftale.

Behandlingsaktiviteter
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til klientsamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på klientens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

I forhold til modparter og andre parter i sager, behandler vi personoplysninger for at kunne varetage vores klients interesser, herunder håndshæve eller forsvare en klients retskrav.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor klienter.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere i nogle situationer pligt til at behandle dine oplysninger angående identitet, eksempelvis CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning. Oplysninger til brug for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi personoplysninger for at kunne sende nyhedsbreve, sende dig invitationer eller give andre oplysninger om Advokat Dorthe Lauritzen. Oplysningerne omfatter navn og e-mailadresse samt angivelse af valgte specialer.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger den tid, det er nødvendigt for de angivne formål. Herefter sletter vi dine personoplysninger. Advokat Dorthe Lauritzen er dog i visse relationer forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid, hvilket vil fremgå af lovgivningen, eksempelvis hvidvask- og bogføringsloven.

Advokat Dorthe Lauritzen kan ligeledes have ret til at opbevare oplysninger i længere tid på baggrund af lovgivning, eksempelvis forældelsesloven.

Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT, domstolene mv.

Endvidere behandler vores samarbejdspartnere, herunder vores it-leverandør, personoplysninger i forbindelse med vores drift af advokatvirksomhed. Vi indgår databehandleraftaler med alle kontorets samarbejdspartnere. Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til brug for markedsføring.

Advokat Dorthe Lauritzen overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS og heller ikke til internationale organisationer.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Registreredes rettigheder
De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Disse omfatter:

  • Retten til at anmode om indsigt i egne personoplysninger.
  • Retten til berigtigelse af forkerte oplysninger.
  • Retten til sletning af de personoplysninger, som vi behandler.
  • Retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede.
  • Retten til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige sletning er kommet.Retten til at få oplysninger om sig selv udleveret i et almindeligt anvendt format (dataportabilitet).
  • Retten til at trække et samtykke tilbage.
  • Retten til indsigelse.

Ved ønske om brug af de ovennævnte rettigheder, kan vi kontaktes på den e-mail, der er angivet nedenfor under kontaktoplysninger eller ved direkte henvendelse til den advokat, som er ansvarlig for din sag.

Klage
Såfremt du mener, at dine personoplysninger ikke bliver behandlet korrekt, bedes dette drøftet med ansvarlige advokat på din sag.

Klage kan også indgives til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger:
Advokat Dorthe Lauritzen
CVR. nr.: 34 51 60 30
Kildebakken 1
2860 Søborg

Telefon: 22 89 86 68

E-mail: advokat@dorthelauritzen.dk

Opdatering af vores privatlivspolitik
Vores privatlivspolitik vil løbende blive opdateret for at sikre, at den er retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside dorthelauritzen.dk

 

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.